Cobitsoft.si

Manager sodobne organizacije

Manager sodobne organizacije mora učinkovito upravljati z znanjem, tako tihim kot odkritim, zato se mora seznaniti z načini učenja, ki ne obsegajo zgolj formalnega učenja, temveč učenja za pridobivanje kompetenc – znanje o uporabi znanja (Svetlik Pavlin 2004: 202). Med ključnimi kompetencami danes so: informacijsko komunikacijska pismenost, socialne veščine, učenje učenja, metode upravljanja s časom in odločanja, podjetništvo ipd. (ibid:203). Sodobni manager mora biti sposoben prepoznati sposobne, talentirane posameznike in njihove kompetence ter jih motivirati, da le-te uporabijo v prid organizacije in delijo z ostalimi zaposlenimi.

Zato si upamo zatrditi, da bo vir konkurenčne prednosti sčasoma postal predvsem management tihega znanja. Sklepanje izvira iz zapisa v strokovni literaturi: »Tiho znanje, ki ga lahko imenujemo tudi skrito, po Nonaki (2002) proceduralno oziroma metodološko, je značilno za kompleksne in hitro spreminjajoče se situacije. Do izraza pride, ko je treba uporabiti več čutov hkrati, od fizičnih spretnosti do razumevanja socialnih odnosov. /…/ Kot sta dokazala Nonaka in Takeuchi (1995) je učinovitost organizacijskega učenja bistveno odvisna od omogočanja interakcije med eksplicitnim in tihim znanjem.« (Svetlik Pavlin 2004: 204). V nadaljevanju so predstavljeni nekateri načini učenja oziroma pridobivanja kompetenc.

Obravnava model neprestanega učenja organizacije po principu »spodbuda-odziv« Obsega 4 faze: Akcijo na ravni posameznika, akcijo na ravni organizacije, akcijo okolja in posameznikovo spoznanje oz. prepričanje (Dimovski, 1994). Organizacije se uči le če se uči posameznik, kar pomeni da se osvojeno znanje posameznikov kumulira v organizaciji. Predpostavlja se, da spodbuda (stimul) sproži odziv (reakcijo) in kadar je cikel skozi te 4 faze sklenjen govorimo o zaključenem ciklu učenja.

V primeru da pride do prekinitev med posameznimi fazami pa se pojavijo zanimive situacije, pomembne za organizacijsko učenje. Če pride do prekinitve med prepričanji posemeznika in akcijo na ravni organizacije individualno učenje nima vpliva na vedenje posameznikov, govorimo o oviranem učenju. V primeru da pride do prekinitve med organizacijskimi akcijami in odzivom okolja, imamo opravka z praznovernim učenjem. Kadar pa se pojavi prekinitev med posameznikovimi in organizacijskimi akcijami pri čemer ne prihaja do vpliva na organizacijo, govorimo o izkustvenem učenju.

Stonediver
Franchise Queen
Ur0
deQuba
Qyao